Andhra Pradesh’s First Sports Extravaganza Celebrates Youth and Talent

Visakhapatnam: The inaugural edition of the Andhra Pradesh Government’s sports extravaganza, ‘Aadudam Andhra’, concluded with a grand finale at the YSR Stadium in Visakhapatnam. Over 25 lakh people participated in this 47-day-long sports festival, which aimed to promote sports and encourage a healthy lifestyle among the youth.

Chief Minister Jagan Mohan Reddy delivered a stirring valedictory speech, praising the participants and presenting awards to the winners. Among the attendees were Sports Minister RK Roja and members of the sports department. The atmosphere at the stadium was electrifying, with enthusiastic youngsters and proud parents filling the stands while the official brand ambassador ‘Kittu’ delighted the crowd with an energetic dance performance.

One of the highlights of the closing ceremony was an impressive laser show followed by a world-class fireworks display, captivating the audience. However, the true essence of the event lies in the significant achievements made throughout the campaign.

In just 47 days, approximately 25.4 lakh players competed in various competitions at different levels, spanning from villages to the state. The YSRCP Government provided valuable support to these athletes, including sports kits worth Rs 37 crore and cash prizes totaling over Rs 12.21 crore.

Moreover, ‘Aadudam Andhra’ has not only provided a platform for showcasing talent but also paved the way for 14 deserving individuals to pursue their dreams. Renowned sports franchises, including Chennai Super Kings (CSK), Andhra Cricket Association (ACA), Pro Kabaddi, Black Hawks Volleyball, AP Kho-Kho Association, and AP Badminton Association, have identified these young sportsmen and committed to their professional training and development.

Inspired by the overwhelming response to this year’s event, Chief Minister Jagan Mohan Reddy announced that ‘Aadudam Andhra’ would become an annual sports tournament organized by the state government. This will ensure that the momentum created by the campaign continues to fuel the aspirations of the youth.

The primary objective of ‘Aadudam Andhra’ was to create awareness about the importance of a healthy lifestyle and active participation in sports. By giving talented individuals a platform to showcase their skills, the campaign aimed to scout potential stars who can represent Andhra Pradesh at national and international levels.

The success of this sports extravaganza further solidifies Andhra Pradesh’s commitment to encouraging sports and nurturing young talent. It is a celebration of the potential within its youth and a testament to the state’s dedication to their growth and future success.

Visakhapatnam: První ročník sportovního festivalu “Aadudam Andhra” vlády Andhra Pradeš se uzavřel velkolepým finále na stadionu YSR ve Visakhapatnamu. V tomto 47denním sportovním festivalu se zúčastnilo více než 2,5 milionu lidí, který si kladl za cíl propagovat sport a podporovat zdravý životní styl mezi mládeží.

Hlavní ministr Jagan Mohan Reddy přednesl dojemný závěrečný projev, vychválil účastníky a předal ceny vítězům. Mezi přítomnými byli ministři sportu RK Roja a členové sportovního oddělení. Atmosféra na stadionu byla vzrušující, nadšení mladí lidé a hrdí rodiče zaplnili tribuny, zatímco oficiální velvyslanec značky “Kittu” potěšil dav energickým tanečním vystoupením.

Jedním z vrcholů závěrečného ceremoniálu byl úchvatný laserový show následovaný ohňostrojem světové úrovně, který okouzlil diváky. Skutečnou podstatou události však jsou významné úspěchy, které byly během kampaně dosaženy.

Během pouhých 47 dnů se přibližně 2,54 milionu hráčů soutěžilo v různých soutěžích na různých úrovních, od vesnic po celý stát. Vláda YSRCP poskytla těmto sportovcům cennou podporu v podobě sportovních pomůcek v hodnotě 370 milionů rupií a finančních cen přesahujících 122,1 milionů rupií.

Navíc “Aadudam Andhra” nejen poskytl platformu pro představení talentu, ale také otevřel cestu pro 14 zasloužených jednotlivců, kteří mohou sledovat své sny. Uznávané sportovní franšízy, včetně Chennai Super Kings (CSK), Andhra Cricket Association (ACA), Pro Kabaddi, Black Hawks Volleyball, AP Kho-Kho Association a AP Badminton Association, tyto mladé sportovce identifikovaly a zavázaly se k jejich profesionálnímu školení a rozvoji.

Inspirace ohromující odezvou na letošní událost, hlavní ministr Jagan Mohan Reddy oznámil, že ‘Aadudam Andhra’ se stane každoročním sportovním turnajem, který organizuje vláda státu. To zajistí, že moment vytvořený kampaní bude nadále pohánět aspirace mládeže.

Hlavním cílem “Aadudam Andhra” bylo zvýšit povědomí o důležitosti zdravého životního stylu a aktivní účasti ve sportu. Kampaně si klade za cíl vyhledávat talentované jednotlivce, kteří mohou reprezentovat Andhra Pradeš na národních a mezinárodních úrovních.

Úspěch tohoto sportovního festivalu dále potvrzuje závazek Andhra Pradeše k podpoře sportu a výchově mladých talentů. Je to oslava potenciálu v její mládeži a důkazem oddanosti státu jejich růstu a budoucímu úspěchu.

Definitions:
‘Aadudam Andhra’: sportovní festival organizovaný vládou Andhra Pradeš.
‘Chief Minister’: hlavní ministr, nejvyšší politický představitel státu.
‘YSR Stadium’: stadion ve Visakhapatnamu.
‘RK Roja’: ministryně sportu.
‘Kittu’: oficiální velvyslanec značky festivalu.
‘YSRCP Government’: vláda Andhra Pradeš.
‘Chennai Super Kings (CSK)’: indický kriketový tým.
‘Andhra Cricket Association (ACA)’: asociace kriketu v Andhra Pradeši.
‘Pro Kabaddi’: profesionální indická kabaddi liga.
‘Black Hawks Volleyball’: volejbalový tým.
‘AP Kho-Kho Association’: asociace Kho-Kho v Andhra Pradeši.
‘AP Badminton Association’: asociace badmintonu v Andhra Pradeši.

Suggested related links:
ap.gov.in: Official website of Andhra Pradesh Government
andhratoday.in: News and updates about Andhra Pradesh sports.