The Roseville City Council is exploring new measures to crack down on the use of illegal fireworks in the city. Following the council’s request to enhance enforcement efforts, city staff presented three options to strengthen the deterrent effect on offenders.

The first option proposes leaving the existing municipal codes unchanged. However, the recommended option by staff suggests significant revisions, including increasing the fine for first-time offenders to $750 and imposing a fine of $1,000 for subsequent offenses. Additionally, the proposal suggests removing the violation cap for individuals found with 25 pounds or less of fireworks, reclassifying the violation as a misdemeanor instead of an infraction. The plan also includes charging offenders for both the cost of law enforcement response and the fine itself.

A second option being considered by the council includes the aforementioned revisions along with the implementation of a “Host” ban, which holds property owners accountable if they knowingly allow others to violate the city’s ordinances on their premises.

During the presentation, the council did not make a final decision on any of the proposed options as they were being introduced for the first time. The enforcement strategies against illegal fireworks will be discussed further in an upcoming council meeting.

The Sacramento area has witnessed multiple efforts by local governments to curb the use of illegal fireworks, primarily through imposing fines on both offenders and homeowners. These new measures seek to strengthen the existing framework while sending a clear message that illegal fireworks will not be tolerated in Roseville.

Rada města Roseville zvažuje nová opatření k potírání nelegálního používání ohňostrojů ve městě. Na základě žádosti rady o posílení dodržování předpisů představila městská správa tři možnosti posílení odstrašujícího účinku na pachatele.

První možnost navrhuje zachování stávajících městských kodexů beze změn. Doporučená možnost zaměstnanci však navrhují výrazné revize, včetně zvýšení pokuty pro poprvé usvědčené pachatele na 750 dolarů a uložení pokuty ve výši 1000 dolarů za opakované přestupky. Kromě toho návrh navrhuje odstranění limity pro přestupky jednotlivců, u nichž jsou nalezeny 25 liber nebo méně ohňostrojů, přeřazení přestupku na trestný čin místo přestupku. Plán zahrnuje také účtování nákladů na zákroky policií a samotné pokuty pachatelům.

Druhá možnost, kterou rada zvažuje, zahrnuje výše zmíněné revize spolu s implementací zákazu “hosta”, který zavazuje majitele nemovitostí odpovědnosti, pokud vědomě umožní porušování nařízení města na svém pozemku.

Během prezentace rada neudělala konečné rozhodnutí o žádné z navrhovaných možností, protože byly představeny poprvé. Strategie proti nelegálním ohňostrojům budou dále diskutovány na příštím zasedání rady.

V oblasti Sacramento bylo svědkem několika snah místních vlád o omezení používání nelegálních ohňostrojů zejména prostřednictvím uložení pokut jak pachatelům, tak vlastníkům domů. Tato nová opatření si klade za cíl posílit existující rámec a zároveň poslat jasný signál, že nelegální ohňostroje v Roseville nebudou tolerovány.

K definci Key Terms nebo termínům se objevujícím v článku:
– Illegal fireworks – nelegální ohňostroje
– Municipal codes – městské kodexy
– Fine – pokuta
– Offenders – pachatelé
– Misdemeanor – trestný čin
– Infraction – přestupek
– Law enforcement response – zákroky zákonového výkonu
– Property owners – majitelé nemovitostí
– Ordinances – nařízení
– Local governments – místní vlády
– Curbing – omezení
– Framework – rámec
– Tolerated – tolerovány