Saudi Founding Day: Celebrating the Roots and Heritage of the Kingdom

Saudi Arabia is gearing up to celebrate its foundation day on Thursday, February 22nd, a significant occasion that holds great historical and cultural importance. This day has been declared a public holiday for both workers and students across the kingdom. It is a time for citizens to reflect upon the solid roots and heritage of their nation.

In 2022, the Saudi government officially designated February 22nd as a national holiday to commemorate the Saudi Founding Day. This significant step was taken through a royal order issued by King Salman bin Abdulaziz Al Saud, the Custodian of the Two Holy Mosques. The decision was made to honor the establishment of the first Saudi state by Imam Muhammad bin Saud in 1727 CE.

The significance of this day lies in its objectives. It aims to honor the deep roots of the Saudi State and the strong bond between the leadership and its citizens. Additionally, the occasion seeks to acknowledge the remarkable achievements of the Saudi State in terms of unity, stability, and security. It also pays tribute to the resilience and defense against enemies demonstrated by the First Saudi State.

To celebrate this momentous day, the kingdom organizes various events and activities. Military performances, fireworks displays, and breathtaking air shows are among the highlights of the festivities. The cities come alive with vibrant celebrations, including Dammam, Al Bahah, Najran, Jeddah, Tabuk, and Al Khobar. Each of these locations hosts spectacular fireworks shows in iconic venues such as the Dammam Corniche, Al Bahah Garden, and Jeddah Corniche.

Furthermore, citizens and visitors have the opportunity to explore the historical origins of the Al Saud family in Diriyah City, a UNESCO World Heritage site. A visit to Turaif with a Diriyah Entry Pass allows one to immerse themselves in the rich heritage and culture that shaped the Saudi State.

As Saudi Arabia prepares to commemorate its foundation day, it serves as a reminder of the nation’s remarkable journey, its unity, and the visionary leaders who have contributed to its growth and development. This celebration is not only an occasion to honor the past but also a time to embrace the future with pride and optimism.

Saúdská Arábie se připravuje oslavit svůj zakládací den ve čtvrtek 22. února, významnou událost, která má velký historický a kulturní význam. Tento den byl prohlášen za veřejný svátek jak pro pracovníky, tak pro studenty po celém království. Je to čas, kdy občané přemýšlejí o pevných základech a dědictví svého národa.

V roce 2022 saúdská vláda oficiálně určila 22. únor jako národní svátek k připomenutí zakládacího dne Saúdské Arábie. Tento významný krok byl učiněn královským dekretem vydáným králem Salmanem bin Abd al-Azízem Ál Saudem, správcem dvou Svatých mešit. Tato rozhodnutí byla učiněna k oslavě založení prvního saúdského státu imámem Muhammadem bin Saúdem v roce 1727 n. l.

Význam tohoto dne spočívá v jeho cílech. Cílem je uctít hluboké kořeny Saúdského státu a pevnou vazbu mezi vedením a jeho občany. Kromě toho tato událost má za úkol uznání pozoruhodných úspěchů Saúdského státu v oblasti jednoty, stability a bezpečnosti. Oslava také vzdává hold odolnosti a obraně proti nepřátelům prokázané prvním saúdským státem.

K oslavě tohoto významného dne se v království koná různé akce a aktivity. Mezi vrcholy oslav patří vojenské představení, ohňostroj a dechberoucí letecké show. Města ožívají květnatými oslavami, včetně měst Dammam, Al Bahah, Najran, Jeddah, Tabuk a Al Khobar. Každá z těchto lokalit pořádá spektakulární ohňostroje na ikonických místech, jako je Dammamská Corniche, Al Bahah Garden a Jeddah Corniche.

Kromě toho mají občané a návštěvníci možnost objevovat historické kořeny rodiny Al Saud ve městě Diriyah, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Návštěva Turaifu s vstupním průkazem do Diriyah umožňuje ponořit se do bohatého kulturního dědictví, které formovalo Saúdský stát.

Jako Saúdská Arábie se připravuje připomenout svůj zakládací den, připomíná národní významné cesty, její jednotu a vizionářské vůdce, kteří přispěli k jejímu růstu a rozvoji. Tato oslava není pouze příležitostí k uctění minulosti, ale také časem, kdy s hrdostí a optimismem přijmout budoucnost.

Významné pojmy:
Saúdská Arábie – Klinika, Krumlov, Saúdská Arábie, direct-aid
Saúdský stát – Klinika, Krumlov, Saúdská Arábie
Imám Muhammad bin Saud – Wikipedia
Ohňostroj – Wikipedia
Představení saúdské armády – Aljazeera
Město Diriyah – Oficiální stránka UNESCO
Saúdští Al Sautové – Oficiální stránka Saúdské Arábie

Sugerovaný odkaz ke všeobecné doméně (ne podstránkám): saudi.gov.sa