Thripunithura Rajanagari Union of Residents Associations calls for change after devastating explosion

Thripunithura Rajanagari Union of Residents Associations (TRURA) is demanding a significant change in the wake of a recent explosion that shook the municipality. The association has called for a complete ban on fireworks display to prevent such tragedies from happening again.

The devastating firecracker blast at Choorakkadu claimed the lives of two people, injured 25 others, and caused extensive damage to houses and properties in the neighborhood. TRURA has organized a meeting to address the alleged negligence of the authorities, which led to the incident.

The meeting, set to take place near Choorakkadu school on Saturday at 4.30 p.m., will be attended by affected families and members of residents associations. TRURA firmly places the blame on the authorities, accusing them of mishandling the firecrackers in a careless manner.

The impact of the blast was severe, with over 300 houses affected and some individuals left without homes. Despite the prompt response from government agencies, TRURA criticizes their failure to assess the extent of the damage even four days after the incident.

To address the immediate needs of the affected residents, TRURA is urging the announcement of emergency relief funds for repairing the damaged houses. Furthermore, the association has expressed its full support for the proposed legal action council, which seeks justice for the victims and accountability from those responsible.

In light of this tragic event, TRURA believes that a blanket ban on fireworks display is necessary to prevent similar incidents in the future. The association emphasizes the importance of safety and the well-being of the community above all else.

By advocating for change and demanding accountability, TRURA aims to ensure that the Choorakkadu incident serves as a catalyst for positive transformation and stricter regulations in terms of handling and display of fireworks. Only through these measures can the municipality of Thripunithura truly safeguard the lives and property of its residents.

Spolek Thripunithura Rajanagari Union of Residents Associations (TRURA) požaduje významnou změnu po nedávné explozi, která otřásla městem. Spolek žádá úplný zákaz střelby ohňostrojů, aby se podobné tragédie již neopakovaly.

Ničivá exploze ohňostroje v Choorakkadu si vyžádala životy dvou lidí, zranila dalších 25 a způsobila rozsáhlé škody na domech a majetku ve čtvrti. TRURA zorganizovala schůzi, na níž se má řešit údajné zanedbání úřadů, které vedlo k této události.

Schůze, která se má konat poblíž školy v Choorakkadu v sobotu v 16:30, se zúčastní postižené rodiny a členové spolků obyvatel. TRURA jednoznačně vznáší obvinění na adresu úřadů, obviňuje je z nepozorného zacházení se střelbou ohňostrojů.

Dopad exploze byl zničující, přes 300 domů bylo zasaženo a někteří lidé zůstali bez domova. Přestože vládní agentury reagovaly rychle, TRURA kritizuje jejich selhání při posouzení rozsahu škod ještě po čtyřech dnech od incidentu.

TRURA vyzývá k vyhlášení nouzových finančních prostředků na opravy poškozených domů, aby mohly být okamžitě uspokojeny potřeby postižených obyvatel. Kromě toho spolek plně podporuje navrhovanou vyšetřovací komisi, která usiluje o spravedlnost pro oběti a přijetí odpovědnosti těch, kteří jsou za to zodpovědní.

Na základě této tragické události je TRURA přesvědčena o nutnosti úplného zákazu střelby ohňostrojů, aby se v budoucnosti předešlo podobným incidentům. Spolek zdůrazňuje důležitost bezpečnosti a blaha komunity před vším ostatním.

TRURA bojuje za změnu a požaduje zodpovědnost s cílem zajistit, aby incident v Choorakkadu byl pohnutkou k pozitivní transformaci a přísnějším předpisům pro manipulaci s ohňostroji a jejich střelbou. Pouze těmito opatřeními může obec Thripunithura skutečně chránit životy a majetek svých obyvatel.

Další informace:
Webová stránka spolku TRURA