Wellington City Council Proposes Cuts to Address Infrastructure Challenges

Wellington City Council is currently finalizing its draft 10-year budget, with a focus on finding additional funding to address the capital city’s deteriorating pipes. In order to tackle this issue, the council is proposing service cuts that could have a significant impact on the community. Let’s take a closer look at some of the tough decisions facing Mayor Tory Whanau and the councilors.

Reduced Swimming Pool Hours
To save approximately $580,000 (0.12% impact on rates), the council is considering reducing the opening hours of several swimming pools. Tawa Pool and Karori Pool may only be open six days a week, and Thorndon Pool’s season could be shortened from 23 weeks to 14 weeks. There is even a possibility of the complete closure of Khandallah Pool. These changes aim to minimize expenses while still maintaining essential services for residents.

Library Hour Reductions
Suburban libraries, excluding Johnsonville, may face a reduction in opening hours equivalent to one day a week, resulting in savings of around $400,000 (0.08% rates impact). Additionally, there is a proposal to close the Arapaki Library and council service center. Although this may cause inconvenience for some residents, the goal is to adapt and redirect resources in the wake of the closure and renovation of Wellington’s central library, Te Matapihi.

Reviewing Festivities and Events
The council is considering cutting its signature New Year’s Eve event, which would be a highly visible reduction of the creative program. This move would save approximately $290,000 (0.06% impact) and may impact live music performances and fireworks displays. Furthermore, there is a proposal to discontinue the council’s annual fireworks display, resulting in savings of $200,000 (0.04% impact).

Examining Investment Portfolio
To mitigate the risk associated with significant natural events, like earthquakes, the council is contemplating selling its 34% stake in Wellington Airport, valued at $278 million. The intention is to reinvest the proceeds into a new perpetual investment fund that would be protected against future withdrawals by subsequent councils.

Revising Transport Projects
In an effort to manage costs, the council is scaling back and delaying some projects from the Let’s Get Wellington Moving transport plan. For instance, the Hutt Road portion of the plan is being reconsidered to save approximately $10 million. The council is also proposing to defer some work on Lambton Quay, Manners Street, and Willis Street, while progressing with construction on Courtenay Place.

Addressing Rising Rates
If all proposed cuts are approved, it is projected that rates will increase as follows: 15.4% in 2024 (17% including the sludge levy), 11.8% in 2025 (14.6% with levy), 12.5% in 2026 (16.3% with levy), 5.7% in 2027 (10.2% with levy), and 5.3% in 2028 (9.6% with levy).

These proposed changes reflect the council’s commitment to finding innovative solutions to tackle infrastructure challenges while keeping the long-term well-being of the community in mind.

FAQ:
1. Jaké jsou navrhované úspory v otevíracích hodinách bazénů?
– Rada zvažuje snížení otevírací doby několika bazénů. Například bazény Tawa a Karori by mohly být otevřené pouze šest dní v týdnu a sezóna bazénu Thorndon by se mohla zkrátit z 23 týdnů na 14 týdnů. Dokonce je i možnost úplného uzavření bazénu Khandallah. Tyto změny mají minimalizovat výdaje, přičemž se stále zachovávají základní služby pro obyvatele.

2. Jaké jsou navrhované úspory v provozních hodinách knihoven?
– Předměstské knihovny, s výjimkou Johnsonville, by mohly čelit zkrácení otevírací doby o jeden den v týdnu, což by přineslo úsporu ve výši přibližně 400 000 dolarů (0,08% nárůst sazeb). Navíc je zde návrh na uzavření knihovny Arapaki a služebního střediska rady. I když to může přinést nepříjemnosti některým obyvatelům, cílem je přizpůsobit a přesměrovat zdroje po uzavření a rekonstrukci centrální knihovny Wellingtonu, Te Matapihi.

3. Jaké jsou navrhované úspory v souvislosti s oslavami a událostmi?
– Rada zvažuje omezení svého zářijového Silvestra, což by bylo velmi viditelné omezení v rámci programu kreativních akcí. Tento krok by přinesl úsporu ve výši přibližně 290 000 dolarů (0,06% nárůst sazeb) a mohl by zasáhnout živá hudební vystoupení a ohňostroje. Rovněž je zde návrh na ukončení tradičního ohňostroje pořádaného radou, což by přineslo úsporu ve výši 200 000 dolarů (0,04% nárůst sazeb).

4. Co zahrnuje přehodnocení investičního portfolia?
– Rada zvažuje prodej svého 34% podílu v letišti Wellington, který má hodnotu 278 milionů dolarů, aby minimalizovala riziko spojené s přírodními katastrofami, jako jsou zemětřesení. Úmyslem je investovat výtěžek do nového investičního fondu, který by byl chráněn proti budoucím výběrům ze strany následujících rad.

5. Jaké jsou navrhované změny v dopravních projektech?
– Rada se snaží řídit náklady a omezit některé projekty z dopravního plánu Let’s Get Wellington Moving. Například část plánu týkající se Hutt Road je přehodnocována s cílem ušetřit asi 10 milionů dolarů. Rada také navrhuje odklad některých prací v Lambton Quay, Manners Street a Willis Street, ale pokračovat v realizaci na Courtenay Place.

6. Jaký je odhadovaný nárůst sazeb?
– Pokud budou schváleny všechny navrhované úspory, předpokládá se, že sazby se zvýší následovně: 15,4% v roce 2024 (17% včetně poplatku za odpad), 11,8% v roce 2025 (14,6% s poplatkem), 12,5% v roce 2026 (16,3% s poplatkem), 5,7% v roce 2027 (10,2% s poplatkem) a 5,3% v roce 2028 (9,6% s poplatkem).

7. Jak tyto navrhované změny odrážejí přístup rady k infrastrukturním výzvám?
– Tyto navrhované změny odrážejí přístup rady k hledání inovativních řešení pro zvládnutí infrastrukturních výzev se zohledněním dlouhodobého blahobytu komunity.

Definitions:
– Nárůst sazeb: Zvýšení částky, kterou obyvatelé musí platit za využívání služeb města.
– Poplatek za odpad: Částka, kterou obyvatelé musí platit za odvoz a zpracování odpadu.
– Investiční fond: Fond, který investuje peníze do různých aktiv, s cílem dosáhnout finančního růstu nebo výnosů.
– Uzavření: Zastavení provozu nebo činnosti určitého místa, v tomto případě bazénů, knihoven nebo akcí.
– Rekonstrukce: Celková renovace nebo změna struktury nebo vzhledu určitého místa nebo budovy.
– Odpovídající odkaz: Stránka Wellington City Council