Alternatives to Fireworks Being Explored in Canmore

The Town of Canmore is currently engaging in a discussion regarding the use of fireworks following the occurrence of illegal “rogue” fireworks during the New Year’s Eve celebrations. With the current drought conditions across the province, there is a growing concern about the potential impact of fireworks on the environment, wildlife, pets, and people.

Mayor Sean Krausert emphasized the importance of considering the consequences of fireworks in a valley filled with trees, especially given the increased risk of wildfires caused by climate change. Therefore, the council has directed municipal staff to explore alternatives to fireworks that would have a lesser impact on the surrounding ecosystem.

In June 2023, the council passed a bylaw that limits the use of fireworks to Canada Day and New Year’s Eve. However, after the recent incident during the New Year’s Eve celebrations, Mayor Krausert suggested increasing the fines for violations from $5,000 to $10,000. Additionally, he proposed enhancing awareness and estimating the costs of municipal enforcement.

The concerns regarding fireworks extend beyond New Year’s Eve. There have been reports of fireworks being set off in various neighborhoods throughout the year, including Lady Macdonald, Cougar Creek, and the vicinity of Canmore Collegiate High School.

The adverse effects of fireworks on pets and wildlife are well-documented, causing stress, disorientation, and anxiety. Parks Canada staff in Banff National Park have observed disturbances to nesting birds during the summer and wintering elk due to fireworks. Several council members have received numerous complaints about the noise generated by fireworks and their impact on the well-being of animals.

While the municipality considers stricter enforcement and higher fines, some council members also propose investigating the demographics of those who use fireworks in the community. This information could provide valuable insights into improving regulations and ensuring compliance.

Obtaining a permit is mandatory for purchasing or using fireworks in Alberta. Permits from forest officers are required if fireworks are discharged on public lands or within designated forest protection areas. The Town of Canmore’s bylaw also prohibits the sale and use of fireworks without an additional permit from the fire department.

Considering the record-breaking wildfire seasons in recent years and the current drought conditions, the Town does not plan to organize any sanctioned fireworks for Canada Day 2024.

As the discussion continues, there is also a suggestion to ban private firepits on residential properties in Canmore, as they pose a significant risk of fires spreading uncontrollably. This measure has already been implemented in some municipalities to ensure community safety.

The Town of Banff has already taken steps to address the potential impact of fireworks on wildlife by banning their use. Furthermore, they have eliminated fireworks from their 2024-26 operating budget, saving approximately $15,000 per year.

In conclusion, Canmore is actively seeking alternatives to fireworks to mitigate their environmental impact, protect wildlife and pets, and ensure the safety of its residents.

Město Canmore se v současnosti zabývá otázkou používání ohňostrojů vzhledem k nelegálnímu používání tzv. “rogue” ohňostrojů během silvestrovských oslav. Vzhledem k současným suchým podmínkám ve provincii se roste obava o potenciální dopad ohňostrojů na životní prostředí, divokou zvěř, domácí zvířata a lidi.

Starosta Sean Krausert zdůrazňuje důležitost zvážení důsledků ohňostrojů v údolí plném stromů, zejména vzhledem k zvýšenému riziku lesních požárů způsobených změnou klimatu. Proto rada uložila místním zaměstnancům, aby zkoumali alternativy k ohňostrojům, které by měly menší dopad na okolní ekosystém.

V červnu 2023 rada schválila předpis, který omezuje používání ohňostrojů na Den Kanady a Silvestr. Nicméně po nedávném incidentu během silvestrovských oslav starosta Krausert navrhl zvýšení pokut za porušení zákazu z 5 000 dolarů na 10 000 dolarů. Navíc navrhl zvýšení povědomí a odhad nákladů na městskou kontrolu.

Obavy ohledně ohňostrojů přesahují silvestrovskou noc. Byly hlášeny případy používání ohňostrojů v různých čtvrtích po celý rok, včetně Lady Macdonald, Cougar Creek a okolí střední školy Canmore Collegiate.

Negativní dopady ohňostrojů na domácí zvířata a divokou zvěř jsou dobře zdokumentovány, způsobují stres, dezorientaci a úzkost. Zaměstnanci Parks Canada v národním parku Banff zaznamenali rušení hnízdících ptáků během léta a přezimujících jelenů kvůli ohňostrojům. Několik členů rady obdrželo mnoho stížností na hluk vyvolaný ohňostroji a jejich dopad na zdraví zvířat.

Zatímco město zvažuje přísnější vymáhání a vyšší pokuty, někteří členové rady navrhují také zkoumání demografických údajů těch, kteří v komunitě používají ohňostroje. Tyto informace by mohly poskytnout cenné poznatky pro zlepšení předpisů a zajistění dodržování.

Pro získání povolení je povinné mít povolení ke koupi nebo používání ohňostrojů v Albertě. Povolení od lesních úřadů je vyžadováno, pokud jsou ohňostroje odpalovány na veřejných pozemcích nebo v určených oblastech chráněných lesů. Nařízení města Canmore také zakazuje prodej a používání ohňostrojů bez dalšího povolení od hasičského oddělení.

Vzhledem k rekordním sezónám lesních požárů v posledních letech a současným suchým podmínkám si město nepřeje pořádat žádné oficiální ohňostroje na Den Kanady 2024.

V průběhu diskuze se také objevuje návrh zakázat soukromá ohniště na rezidenčních pozemcích v Canmore, protože představují významné riziko nekontrolovaného šíření požárů. Tato opatření již byla implementována v některých obcích k zajištění bezpečnosti komunity.

Město Banff již přijalo opatření ke snížení potenciálního dopadu ohňostrojů na zvěř zakázáním jejich používání. Navíc v rozpočtech provozu do roku 2024-26 odstranili ohňostroje, což jim umožní ušetřit přibližně 15 000 dolarů ročně.

Na závěr, Canmore aktivně hledá alternativy k ohňostrojům, aby zmírnil jejich dopad na životní prostředí, chránil zvířata a domácí mazlíčky a zajistil bezpečnost svých obyvatel.

Suggested related link: Oficiální webové stránky města Canmore