Ault Park Fireworks: New Approaches to Sustain Cincinnati’s Tradition

For more than five decades, families have gathered at Ault Park to celebrate the nation’s birthday with a festival and fireworks. However, recent concerns over safety and fundraising have put the event’s future in jeopardy. Cincinnati Parks, along with community organizers, are exploring different paths to ensure the continuity of this beloved tradition.

One possible solution is for the community to come together and form an Ault Parks Fireworks Organizing Committee. By taking on the responsibility of producing the event, with Cincinnati Parks as a partner, community members can ensure the event’s sustainability. This approach builds on the longstanding efforts and dedication of event planners over the years.

Alternatively, Cincinnati Parks could take on the task of producing the event using its own staff. This would mean that Ault Park becomes the location for a city-hosted and sponsored 4th of July celebration. However, in this scenario, the All-American Birthday Bash held at Sawyer Point would no longer take place. Funding would need to be allocated for the event, estimated to cost approximately $32,495, and the commitment of Cincinnati Police Department officers would be necessary to ensure adequate security.

Another option is a hybrid solution, where the community takes on fundraising efforts while Cincinnati Parks handles the production of the fireworks. This approach still requires support from the Cincinnati Police Department.

It is important to consider the equitable distribution of city-sponsored events. While the Ault Park Fireworks event holds significance for the local community, the All-American Birthday Bash at Sawyer Point serves a larger audience due to its more central location.

The decision on the future of the Ault Park Fireworks event was not made during the recent city council meeting. The issue will likely be discussed further in a council committee meeting in the future.

The ultimate goal is to find a solution that ensures the continuation of this cherished tradition while prioritizing community safety and participation.

Více než pět desetiletí se rodiny scházejí v parku Ault Park, aby oslavily národní svátek s festivalem a ohňostrojem. Nicméně nedávné obavy o bezpečnost a získávání financí ohrožují budoucnost této události. Cincinnati Parks spolu s organizátory komunity zkoumají různé cesty, jak zajistit kontinuitu této milované tradice.

Jeden možný řešení je, aby se komunita spojila a vytvořila Organizační výbor ohňostrojů v Ault Parku. Tím, že převezmou zodpovědnost za pořádání události, ve spolupráci s Cincinnati Parks, mohou členové komunity zajistit udržitelnost události. Tento přístup navazuje na dlouholeté úsilí a nasazení plánovačů událostí v průběhu let.

Alternativně by mohlo Cincinnati Parks převzít úkol pořádání události pomocí svého vlastního personálu. To by znamenalo, že Ault Park se stane místem pro slavnosti 4. července pořádaných a sponzorovaných městem. Nicméně v tomto scénáři by již nedošlo k All-American Birthday Bash pořádanému v Sawyer Point. Finanční prostředky by musely být přiděleny na událost, která by se odhadovala na přibližně 32 495 dolarů, a angažování policistů oddělení Cincinnati by bylo nezbytné pro zajištění adekvátní ochrany.

Další možností je hybridní řešení, kdy komunita přebírá úsilí o získání finančních prostředků, zatímco Cincinnati Parks se stará o pořádání ohňostrojů. I v tomto případě je zapotřebí podpora od oddělení Cincinnati Police Department.

Je důležité zvážit spravedlivé rozdělení městem sponzorovaných událostí. Zatímco událost s ohňostrojem v Ault Parku má pro místní komunitu význam, All-American Birthday Bash v Sawyer Point slouží většímu publiku díky své centrální poloze.

Rozhodnutí o budoucnosti události s ohňostroji v Ault Parku nebylo učiněno během nedávného zasedání městské rady. Problematika bude pravděpodobně dále projednávána na zasedání výboru rady v budoucnosti.

Cílem je najít řešení, které zajistí pokračování této milované tradice s přihlédnutím k bezpečnosti a účasti komunity.