Saskatoon Allows Fireworks for Lunar New Year Celebration

The City of Saskatoon has made a significant change to its bylaws, allowing residents to enjoy fireworks on Chinese New Year’s Eve, also known as Lunar New Year’s Eve. This amendment to the fire safety bylaw was introduced during a City Council meeting in September last year.

Previously, residents were only permitted to set off fireworks on New Year’s Eve, Victoria Day, Canada Day, and Labour Day. However, recognizing the cultural significance of the Lunar New Year and the Diwali Festival, the city council decided to expand the permissible nights for fireworks. Now, on the third day of the five-day Diwali Festival and Chinese New Year’s Eve, residents can partake in this festive tradition.

It’s important to note that the fireworks allowed during these celebrations are low-hazard fireworks, designed for public recreational use. High-hazard fireworks, on the other hand, are reserved for professional use. The Saskatoon Fire Department advises residents to choose the location for their fireworks display carefully. Ample space is necessary to meet safety requirements, ensuring there are no overhead obstacles, and maintaining a safe distance from combustible materials.

Furthermore, it is essential to discharge fireworks only on private property. This measure helps prevent any potential harm or damage to public spaces or infrastructure.

The updated bylaw reflects the city’s commitment to embrace and celebrate its diverse community. By allowing fireworks on Lunar New Year’s Eve, Saskatoon residents can now partake in this cultural tradition, bringing joy and excitement to the city during this auspicious occasion.

Město Saskatoon provedlo významnou změnu ve svých stanovách, která umožňuje obyvatelům vychutnat si ohňostroje na Silvestra čínského Nového roku, známého také jako Letní Silvestr. Tato změna ohledně požárních předpisů byla představena na zasedání městské rady v září loňského roku.

Dříve měli obyvatelé povoleno zapalovat ohňostroje pouze na Silvestra, Den Victoria, Den Kanady a Den práce. Nicméně s ohledem na kulturní význam Letního Silvestra a festivalu Diwali, se rozhodla městská rada rozšířit povolené noci pro ohňostroje. Nyní, třetí den pětidenního festivalu Diwali a Silvestra čínského Nového roku, se obyvatelé mohou zúčastnit této slavnostní tradice.

Důležité je zdůraznit, že ohňostroje povolené během těchto oslav jsou nízkohazardní a určené pro veřejné rekreační použití. Naopak vysokohazardní ohňostroje jsou určeny pouze pro profesionální využití. Saskatoonský požární útvar radí obyvatelům pečlivě vybírat místo pro umístění ohňostrojů. Je potřeba dostatek prostoru splňujícího bezpečnostní požadavky, zajišťující, že nejsou žádné překážky nad hlavami a udržující bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů.

Navíc je nezbytné vystřelovat ohňostroje pouze na soukromém pozemku. Toto opatření pomáhá zabránit potenciálnímu riziku nebo poškození veřejných prostor nebo infrastruktury.

Aktualizovaný předpis odráží odhodlání města přijmout a oslavovat svou rozmanitou komunitu. Tím, že povoluje ohňostroje na Silvestra čínského Nového roku, mohou obyvatelé Saskatoonu nyní zúčastnit se této kulturní tradice, která přináší radost a vzrušení do města během této příležitosti.

Klíčové pojmy:
– Stanovy: Právní předpisy nebo pravidla specifické pro určité organizace nebo instituce.
– Diwali Festival: Hindský festival světel slavený v Indii a dalších zemích, často spojený s ohňostroji a oslavami.
– Ohňostroje: Pyrotechnické zařízení, které produkuje světelné, zvukové a visuální efekty, obvykle k oslavám nebo zábavě.
– Hořlavé materiály: Materiály, které mohou snadno hořet nebo podporovat hoření.
– Kulturní tradice: Zvyky, praktiky nebo rituály, které jsou přenášeny z generace na generaci v rámci určité kultury nebo společnosti.

Navrhované související odkazy:
saskatoon.ca: Webová stránka města Saskatoon.
Čínský Nový rok: Informace o čínském Novém roce na Wikipedii.
Diwali Festival: Informace o festivalu Diwali na Wikipedii.