Chinese New Year Celebrations in Canterbury Alter Due to Fire Risk

Chinese New Year celebrations in Canterbury will undergo changes this year as fireworks and sky lanterns have been banned due to the high risk of fires. Fire and Emergency Canterbury district commander, Dave Stackhouse, explained that the hot and dry conditions in the region have led to a significant increase in fire danger, with several notable fires already occurring in Canterbury.

Stackhouse emphasized the severity of the situation, stating that there is little relief expected in the coming months and that the predicted weather conditions will only further dry out the vegetation. He cautioned that any ignition or spark could quickly escalate into a dangerous wildfire, posing a threat to life, property, and communities.

As a result, Stackhouse urged the public to celebrate the Lunar New Year safely, without the use of fireworks or sky lanterns. He recommended attending organized public events, such as the New Year Festival event at Hagley Park, rather than engaging in activities that could potentially cause fires.

Furthermore, residents were advised to take precautions such as avoiding mowing or welding in areas with long grass and relocating firewood stacked against houses. The fire risk in Canterbury is particularly high, with extremely high temperatures forecasted for the upcoming weekend.

In addition to Canterbury, fireworks bans are already in place in various locations throughout New Zealand, including Ahipara township, Karikari Peninsula, Ripiro Beach, Mackenzie Basin, Central Otago, Naseby, Upper Waitaki, Lake Ōhau, Otago Lakes, Glendhu Bluffs, Kaikōura, Wellington, Kāpiti Coast, and Wairarapa.

Fire and Emergency authorities have stated that restrictions may be implemented in additional areas depending on the changing fire risk. To stay informed about current restrictions, the public is advised to visit the Checkitsalright website.

While the absence of fireworks and sky lanterns may alter the atmosphere of the Chinese New Year celebrations in Canterbury, it is crucial for the safety and well-being of the community in the face of the heightened fire risk.

Čínské oslavy Nového roku v Canterbury se letos změní, neboť ohňostroje a létající lucerny byly zakázány kvůli vysokému riziku požárů. Dave Stackhouse, velitel hasičského sboru a povel místa v Canterbury, vysvětlil, že horké a suché podmínky v regionu vedly k výraznému nárůstu nebezpečí požárů, přičemž v Canterbury již došlo k několika významným požárům.

Stackhouse zdůraznil závažnost situace a uvedl, že v příštích měsících se neočekává žádné zmírnění a že předpovídané povětrnostní podmínky dále vysuší vegetaci. Varoval, že jakékoliv zápalky nebo jiskry by se rychle mohly přeměnit na nebezpečný lesní požár, kteý ohrožuje život, majetek a komunity.

V důsledku toho Stackhouse vyzval veřejnost, aby slavila Lunární nový rok bezpečně, aniž by používala ohňostroje nebo létající lucerny. Doporučil účast na organizovaných veřejných událostech, jako je Novoroční festival v Hagley Parku, místo zapojování se do aktivit, které by mohly způsobit požáry.

Dále bylo obyvatelům doporučeno přijmout opatření, jako je vyhýbání se sečení trávy a svařování na místech s dlouhou trávou a přesunutí dřeva na topení, které je skladováno u domů. V Canterbury je riziko požárů obzvláště vysoké, s extrémně vysokými teplotami předpovídanými pro nadcházející víkend.

Kromě Canterbury jsou zákazy ohňostrojů již v platnosti na různých místech Nového Zélandu, včetně města Ahipara, Kapského poloostrova Karikari, pláže Ripiro, Mackenzieho kotliny, centrálního okresu Otago, Naseby, Upper Waitaki, jezera Ōhau, okresu Otago Lakes, Glendhu Bluffs, Kaikōura, Wellingtonu, Kāpiti Coast a Wairarapa.

Hasičské a pohotovostní úřady uvedly, že omezení mohou být uplatněna i v dalších oblastech v závislosti na proměnlivém riziku požárů. Veřejnost se doporučuje, aby se informovala o aktuálních omezeních na webové stránce Checkitsalright.

Ačkoli absence ohňostrojů a létajících luceren může změnit atmosféru čínských oslav Nového roku v Canterbury, je to klíčové pro bezpečnost a blaho komunity v souvislosti s zvýšeným rizikem požárů.

Další informace:
Chekitsalright